วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์ computer

ความหมายคอมพิวเตอร์

รากศัพท์เดิมของคำว่า คอมพิวเตอร์ (computer) มาจากภาษาละตินคือ computare ซึ่งหมายถึง การนับ การคำนวน และในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคอมพิวเตอร์ ไว้ว่า คำว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

ประวัติ คอมพิวเตอร์

เริ่มแรกก่อนที่จะมี คอมพิวเตอร์ นั้นมนุษย์ดำเนินชีวิตโดยไม่มีการบันทึกสิ่งใด มาจนกระทั่งได้มีการติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวแบบีลอน (Babylonian) การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงบน clay tablets จึงได้ถือกำเนิดขึ้น และอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวนระหว่างการติดต่อซื้อขายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่น กัน อุปกรณ์คำนวณในยุคแรกได้แก่ ลูกคิด(abacus) ซึ่งก็ยังคงใช้กันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนประกอบของค อมพิวเตอร์

โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)

4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)


อมพิวเตอร์เบื้ องต้ น ทำงานอย่าง ไร

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด ก็ย่อมมีหลักการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีดังนี้


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในที่นี้ คือ อุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกัน เป็นตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ และจะรวมไปถึ่ง อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาใช้งานร่วมกันกับ คอมพิวเตอร์ อีกด้วย ดังนี้


- จอภาพ (Monitor)

- เคส (Case)


- พาวเวอร์ซัพพลาย (PowerSupply)


- คีย์บอร์ด (Keyboard)


- เมนบอร์ด (Main board)


- ซีพียู (CPU)


- การ์ดแสดงผล (Display Card)

- แรม (RAM)เพิ่มรูปภาพ

- ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

- CD-ROM / CD-RW / DVD/ DVD-RW


- ฟล็อปปี้ดิสก์ (Floppy Disk)